Aanvraagprocedure

GRANIET

fonds voor cliënten van ’s Heeren Loo regio Zeeland

Reglement aanvraagprocedure /criteria

  1. Toegankelijkheid

GRANIET  staat alleen open voor aanvragen die betrekking hebben op personen die cliënt zijn van ’s Heeren Loo regio Zeeland.

  1. Doel

Het doel van GRANIET is de onder 1 genoemde doelgroep te ondersteunen in situaties waarin noodzakelijk kosten moeten worden gemaakt in het kader van activiteiten, voorzieningen of projecten, door het verstrekken van leningen en/of het doen van giften, ter beoordeling van GRANIET.

  1. Kosten

Kosten in de zin van artikel 2 zijn bijvoorbeeld kosten voor de verwerving van goederen, indien en voor zover geen voorliggende voorziening (in de breedste zin) verkrijgbaar is voor de vergoeding van dergelijke kosten.

  1. Aanvraagprocedure

Aanvragen kunnen uitsluitend per e-mail ingezonden worden, bevattende de informatie welke te vinden is in de aanvraagprocedure (klik om te openen). Indien naar het oordeel van GRANIET wegens gebleken spoed de indiening van het formulier niet kan worden afgewacht, kan op basis van mondelinge informatie een voorlopige behandeling plaatsvinden.

In het kader van de behandeling van een aanvraag zal daarbij uit eigen beweging tevens machtiging gegeven worden tot het kennisnemen van persoonlijke (waar nodig medische) gegevens.

Aan een aanvraag kunnen geen rechten ontleend worden.

  1. Uitsluitingsgronden

Een aanvraag dient volledig gedocumenteerd bij GRANIET  te worden ingediend en wordt bij gebreke daarvan niet verder behandeld. Bij de aanvraag dient te worden aangetoond dat voor de cliënt geen andere mogelijkheden van financiële en/of materiële ondersteuning bestaan.  Er dient desgevraagd inzage te worden gegeven in de van bestuursorganen en/of andere fondsen verkregen afwijzingen op ingediende verzoeken om financiële of materiële ondersteuning waarop de aanvraag betrekking heeft.

Een aanvraag wordt evenmin verder behandeld indien niet is aangetoond dat de cliënt zelf niet over middelen beschikt om de kosten te voldoen waarop de aanvraag betrekking heeft, noch in staat is zelf voldoende middelen te verwerven. De aanvrager zal inzage geven in zijn/haar financiële omstandigheden, indien dat gevraagd wordt.

  1. Beslissing

Aanvragen die compleet zijn ingediend voor de eerste dag van een even maand, worden binnen maximaal zes weken nadien of zoveel eerder als mogelijk beoordeeld door het bestuur van GRANIET, dan wel in opdracht daarvan door één of meer daartoe aangewezen personen.

Per aanvraag kan aan gelden in totaal maximaal € 1.000,- per jaar worden toegekend.

Tegen de beslissing op de aanvraag staan geen rechtsmiddelen open. GRANIET  is een particuliere organisatie zonder enige uit de wet of regelgeving voortkomende taak.

Middelburg, 17 september 2013.