Jaarverslag 2016

Jaarverslag en financieel verslag van Stichting Graniet 2016

 

De stichting Graniet (officieel: Stichting Vrienden van de cliënten van Arduin) is opgericht op 4 december 2012 en heeft haar zetel in Middelburg. In het verslagjaar vormen onderstaande leden het bestuur:

  • Prenger, voorzitter
  • Tanihatu – van Boxtel, secretaris
  • W. van Voorst Vader, penningmeester.

De stichting heeft in het verslagjaar een aantal aanvragen tot financiële ondersteuning gehad. De aanvragen hebben echter, om uiteenlopende redenen, niet geleid tot realisatie.

Het bestuur heeft overlegd met de bestuurder en de voorzitter van de Cliëntenraad van Arduin over hoe de aandachtsgebieden van Stichting Graniet en Stichting Arduin op elkaar afgestemd kunnen worden. Hieruit voortvloeiend hebben ook gesprekken met de nieuw benoemde vrijwilligerscoördinator van Arduin plaats gevonden. Realisatie van ideeën zullen op zijn vroegst in 2017 tot stand komen.

Het bestuur van Stichting Graniet heeft zich verder gebogen over de vraag hoe de stichting meer bekendheid kan opbouwen. Dit resulteert in het voornemen om in 2017 een Sponsorloop voor mensen met een beperking te organiseren. De opbrengsten van de loop zullen ten goede komen aan de financiële reserves van de stichting. De grote lijnen voor het evenement worden besproken en een datum wordt vastgelegd voor zaterdag 1 juli 2017.

Bij de Benefietscommissie (zie jaarverslag 2015) is het idee ontstaan om een nieuw initiatief, genaamd “De Bubbel”, te ontplooien.  In het kort komt het idee neer op basale stimulatie van de zintuigen van mensen met een beperking. De verdere ontwikkeling en uitvoering krijgt gestalte in 2017.
Financieel verslag

Het verslagjaar start met een saldo van € 12.990,43. De Stichting ontvangt € 1.250,00 aan giften en geeft         € 127,50 uit aan bankkosten. Het jaar 2016 wordt afgesloten met een batig saldo van € 14.112,93.

 

Middelburg, 12 juni 2017.