Jaarverslag 2020

Jaarverslag en financieel verslag 2020 van Stichting Graniet te Middelburg

Graniet (officieel: Stichting Vrienden van de cliënten van ’s-Heerenloo, Zeeland, voorheen Stichting Arduin) is een ANBI opgericht op 4 december 2012 en heeft haar zetel in Middelburg. In het verslag-jaar vormen onderstaande personen het bestuur:

· J. Prenger, voorzitter
· A. Tanihatu – van Boxtel, secretaris
· R.W. van Voorst Vader, penningmeester
· C.J. Priester – van Veen lid.

Het uitbreken van de Coronacrisis eind februari heeft ook voor Stichting Graniet gevolgen. Er wordt in 2020 slechts 3 maal vergaderd, het aantal aanvragen neemt af en de werving van fondsen komt op een laag niveau te staan. Wel worden plannen gemaakt om een promotiefilm te maken als de om-standigheden dat weer toelaten. Ondanks de beperkingen lukt het toch om een aantal aanvragen te honoreren. Zo is voor de locatie Bosweg in Vlissingen een duofiets aangeschaft (€ 4.500), mogelijk gemaakt door een donatie van de Stichting Godshuizen in Middelburg. Voor 2 cliënten zijn bijdragen overgemaakt voor de aanschaf van een fiets (€ 855). Er is voor een rolstoelfiets een nieuwe accu aan-geschaft (€ 648) en de locatie Joost de Moorstraat in Vlissingen heeft een wielprojector (€ 706,52) gekregen.

Begin januari is contact gelegd met de fondsenwerver van ’s Heerenloo, Mitzy Kieffer. Jammer genoeg is het niet gelukt om een afspraak te maken, maar dat zal zeker gebeuren als alle corona-maatregelen opgeheven worden.

Financieel verslag 2020

Het verslagjaar start met een saldo van € 8.279,96. Graniet ontving van de Stichting Godshuizen te Middelburg een donatie van € 4.500 voor de aanschaf van een Duofiets voor locatie Bosweg in Vlis-singen. Daarnaast werd een voorschot van € 108,37 teruggestort. Bankkosten bedroegen € 119,37, aan bruikleengoederen en giften werd € 6.878,52 uitgegeven, aan vergaderkosten € 20 en aan voor-schot staat nog € 200 uit. Het jaar 2020 wordt afgesloten met een batig saldo van € 5870,44.

Middelburg, 5 maart 2021