Beleidsplan 2023

Beleidsplan 2023 van de Stichting Vrienden van Cliënten van Arduin.

 

 1. Inleiding
  Voor u ligt het beleidsplan 2023 van de Stichting Vrienden van Cliënten van Arduin. Hierna te noemen ‘de stichting’. De stichting is opgericht op 4 december 2012. De werknaam van de stichting is: “Stichting Graniet” , met als ondertitel ‘Hart voor cliënten van Arduin’. De stichting is gevestigd ten huize van de secretaris, Padweg 8, 4388 EM  Oost-Souburg.
 2. Strategie
  1. De stichting heeft ten doel:
    1. Activiteiten en secundaire behoeften ten behoeve van cliënten van Arduin te faciliteren en financieel te ondersteunen;
    2. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande verband in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
  2. De stichting heeft geen winstoogmerk.
  3. De stichting is opgericht met de missie om projecten te ondersteunen die het leven van cliënten van Arduin die uitsluitend op de gelden van de AWBZ terug kunnen vallen, verbeteren en veraangenamen. Daarnaast biedt de stichting ondersteuning voor de inzet van vrijwilligers voor cliënten van Arduin.
  4. De werkzaamheden van de stichting richten zich op het verwerven van gelden, expertise en immateriële hulp om de doelstellingen te kunnen verwezenlijken. De geworven gelden zijn afkomstig van particuliere donateurs (eenmalig of periodiek), het bedrijfsleven, actievoerende scholen, stichtingen, serviceclubs en medefinancieringsorganisaties.
 3. Beleid
   1. Projecten
    Jaarlijks inventariseert het bestuur van de stichting de behoeften van cliënten van Arduin. Hiertoe wordt een klankbordgroep opgericht, samengesteld uit alle geledingen van de Arduinorganisatie. Regelmatig wordt via de communicatiekanalen van de organisatie om ideeën gevraagd.
   2. Werving van gelden.
    De stichting werft gelden door middel van donateurwerving (contribuanten), sponsoring, de organisatie van evenementen, het verkrijgen van subsidies van vermogensfondsen, door legaten en erfstellingen en door de verkoop van merchandising.
   3. Administratie
    Het bestuur van de stichting voert administratie van de vermogenstoestand van de stichting en van alle activiteiten die ontplooid worden. De administratie wordt zo ingericht, dat maandelijks aan de hand van de begroting van het boekjaar gevolgd kan worden wat de stand van zaken is. Binnen zes maanden na afloop van het boekjaar wordt een financieel jaarverslag opgesteld en vastgesteld door de penningmeester. Voorts wordt een jaarverslag gemaakt van de activiteiten, waaruit blijkt welke activiteiten zijn ontplooid en gerealiseerd, door de secretaris.
   4. Beschikken over het vermogen van de stichting.

  Beschrijving van de taakverdeling en bestuurdersverhoudingen binnen het bestuur
  (Bron: oprichtingsakte/statuten) :

   1. Het bestuur van de stichting bestaat uit tenminste drie leden.
   2. Het aantal leden wordt door het bestuur met algemene stemmen vastgesteld.
   3. Het bestuur kiest uit zijn midden minimaal een voorzitter, een secretaris en een penningmeester.
   4. Het huidige bestuur bestaat uit drie leden in de functie van: voorzitter, secretaris en penningmeester. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting en bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen.
   5. Het bestuur vertegenwoordigt de stichting in en buiten rechte. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan twee gezamenlijk handelende bestuursleden.
   6. Het bestuur kan besluiten nemen indien minimaal een meerderheid van de bestuursleden aanwezig/vertegenwoordigd is.
   7. Bij besluitvorming heeft elk bestuurslid het recht tot het uitbrengen van 1 stem.
 1. Het aanvraag- en uitkeringenbeleid
  1. De stichting stelt bij toekenning op aanvraag middelen ter beschikking voor activiteiten, voorzieningen, projecten en investeringen die ten goede komen aan mensen met een verstandelijke beperking, in het bijzonder cliënten van Arduin.
  2. Een aanvraag indienen
   1. Per jaar zijn er zes aanvraagrondes.
   2. De sluitingsdatum van elke aanvraagronde valt op de eerste dag van een even maand.
   3. Aanvragen die na de sluitingsdatum binnenkomen, worden bij de eerstvolgende aanvraagronde in behandeling genomen.
   4. Aanvragen kunnen alleen met het aanvraagformulier ingediend worden. Alleen volledig ingevulde en ondertekende formulieren worden in behandeling genomen.
  3. Welke aanvragen komen in aanmerking?
   1. Aanvragen moeten in relatie staan tot het doel van de stichting. Aan de hand van criteria wordt getoetst of een aanvraag hieraan voldoet. Kijk voor alle voorwaarden op www.stichtinggraniet.nl.
   2. Aan de aanvraag kunnen geen rechten worden ontleend.
   3. Wanneer en hoe vindt toekenning plaats?
    Het bestuur van de stichting beslist uiterlijk 1 maand na de sluitingsdatum van elke aanvraagronde.
   4. Het besluit op de aanvraag wordt schriftelijk aan de aanvrager meegedeeld.
   5. Als de stichting een aanvraag toekent, ontvangt de aanvrager een toekenning. De besteding en verantwoording van het bedrag is aan afspraken gebonden. Deze worden samen met de toekenning aan de aanvrager bekend gemaakt. Ook kunnen er afspraken gemaakt worden over publiciteit.
  4. Nadere informatie
   1. Vragen over het aanvraagformulier en de procedure kunnen gesteld worden via info@stichtinggraniet.nl.
 2. Beheer
  1. Het vermogen van de stichting wordt gevormd door
   1. Subsidies en donaties
   2. Schenkingen, erfstellingen en legaten
   3. Alle andere verkrijgingen en baten
  2. Het bestuur is gezamenlijk verantwoordelijk voor de werving van inkomsten van de stichting.
  3. Het vermogen wordt ter beschikking gesteld voor het uitvoeren van activiteiten ten behoeve van cliënten van Arduin en om te helpen voorzien in hun secundaire behoeften.
  4. Na afloop van een (afgesloten) boekjaar worden door of in opdracht van de penningmeester jaarstukken opgemaakt (incl. balans en staten van baten en lasten), waarmee rekening en verantwoording wordt afgelegd bij het bestuur.
  5. De stichting kent de volgende kostenstructuur:
   1. Instandhouding stichting
   2. Jaarlijkse bijdrage Kamer van Koophandel
   3. Bestuurskosten
   4. Vergaderkosten
   5. Bankkosten
   6. Drukwerk e.d.
   7. Instandhouding website
   8. Verwervingskosten goederen.
  6. Beloning beleidsbepalers / bestuur
   De bestuursleden van de stichting ontvangen voor hun werkzaamheden voor de stichting geen financiële vergoeding. Unaniem is besloten af te zien van een onkostenvergoeding voor zover dit gebruikelijke , lokale reiskosten betreft.
  7. Beschrijving administratieve organisatie
   1. Alle financiële handelingen voor de stichting worden uitgevoerd, gecoördineerd en/of gecontroleerd door de penningmeester van de stichting.
   2. De financiële handelingen van de stichting omvatten onder andere:
    1. alle voorkomende werkzaamheden ten behoeve van het voeren van de financiële administratie
    2. het onderhouden van contacten met het accountantskantoor aan wie de dagelijkse financiële administratie is uitbesteed.
    3. het onderhouden en beheren van bankrekeningen
    4. het onderhouden van contacten met bankinstellingen
    5. het onderhouden van contacten met financiële instellingen.
    6. het samenstellen van een driemaandelijkse periodieke financiële rapportage.
    7. het samenstellen van de jaarrekening
    8. het afleggen van financiële verantwoording aan het bestuur van de stichting en de kascommissie.
   3. De penningmeester van de stichting legt voor de verrichte financiële handelingen verantwoording af aan het bestuur van de stichting.

Aldus vastgesteld door het bestuur ter vergadering van 17 april 2018

C.J. Priester van Veen                A. Tanihatu – van Boxtel                             R.W. van Voorst Vader
voorzitter                                        secretaris                                                          penningmeester